Første møte for Frivoll-gruppen

Gruppen som jobber med utredningen av Frivolls fremtid, har hatt sitt første møte og staket ut veien videre.

Det var tette oppløpskamper

Nabo Roy Berntsen var innom i forkant av møtet og ble orientert om arbeidet og veien videre.

Gruppen startet med å forfatte et orienterende brev til DNT, hvor DNT samtidig gis muligheten til å komme med innspill om de har det. Gruppen var videre enige om fire hovedspor fremover. Vi ønsker videre å forsøke å knytte til oss en person med eiendomskunnskap.

De fire hovedsporene vi nå følger, er:

Spor 1: Aktuelle arealer.

Poenget er å lokalisere og komme i dialog med eierne av aktuelle områder. Vi ser for oss et behov på 3-400 mål. Aller helst med adkomst til E18 og så sentralt som mulig, vest for Grimstad. Det ble videre definert en del behov som et anlegg må romme, samt at aktuelle områder ble diskutert.

Spor 2: Verdivurdering Frivoll

Her er det viktig å få kompetent bistand til å verdivurdere banen, uten å pådra oss kostnader ved det. Her kan det også bli aktuelt med advokatbistand fra DNT.

Spor 3: Kostnader

Sjekke kostnader ved å etablere nytt anlegg. Da spesielt opp mot hva man må anta det vil koste med å anlegge ny bane, rettstrekk, sandbane, longeringsgroper, skrittemaskin osv, samt innkjøp av maskiner og redskap. Kostander til stall-innredninger og/stallbygg må også med.  Alt dette for å se om vi kan komme i havn med behovene opp mot verdien av banen.

Spor 4: Driftsform

Meningen er å utrede de driftsformer man har mulighet for å benytte seg av på et slikt anlegg. Hva må til for at økonomien går rundt? Hvordan bør leiekontraktene se ut? Hvem skal drifte anlegget? Bør det lages et selskap rundt dette? I det hele tatt er det en rekke momenter rundt driftsformen som er svært viktige å avklare slik at man får en så smidig og fornuftig drift som mulig.

Alle jobber nå videre med sine oppgaver. Det tas sikte på et møte i begynnelsen av april, for å sy sammen det vi kommer frem til. Da blir medlemmene selvsagt informert på nytt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *